Category Archives: Tutorial

Tuyển tập các tutorial về devops được tổng hợp và dịch sang tiếng việt phục vụ cộng đồng devops tại Việt Nam.

Devops là gì?

DevOps là gì? DevOps là một tập hợp tự động hóa các quy trình giữa các nhóm phát triển phần mềm và CNTT, để họ có thể xây dựng, kiểm tra và phát hành phần mềm nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Khái niệm về DevOps được thành lập dựa trên việc xây dựng văn… Read More »

Tích hợp liên tục – Continuous Integration (CI) – Phần 1

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về tất cả mọi thứ Tích hợp liên tục, (CI) cách nó liên kết với Triển khai liên tục (Continuous Deployment) và Phân phối liên tục (Continuous Delivery), cách bắt đầu với chúng. Khi bạn biết về nó, tôi sẽ nói chi tiết hơn về thực tiễn và… Read More »

Xây dựng CI/CD với AWS CodePipeline và Elastic Beanstalk

DevOps đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn và CI / CD (Tích hợp liên tục và phân phối / triển khai liên tục – Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment) là thuật ngữ thường được liên kết với việc phát triển và phát hành (release) phần mềm trong quy trình DevOps. Nói một cách… Read More »

Cách tạo Python Virtual Environments trên Ubuntu 18.04

Python Virtual Environments (môi trường ảo) là cây thư mục độc lập bao gồm cài đặt Python và số gói bổ sung. Mục đích chính của Python Virtual Environments là tạo ra một môi trường biệt lập cho các dự án Python khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể cài đặt một phiên bản cụ… Read More »

Cách cài đặt Pip trên Ubuntu 18.04

Pip là một hệ thống quản lý gói giúp đơn giản hóa việc cài đặt và quản lý các gói phần mềm được viết bằng Python, chẳng hạn như các gói được tìm thấy trong index gói Python (PyPI). Pip không được cài đặt theo mặc định trên Ubuntu 18.04, nhưng việc cài đặt khá đơn… Read More »

Cách cài đặt và sử dụng Docker-compose trên Ubuntu 18.04

Docker Compose là một công cụ cho phép bạn định nghĩa và quản lý nhiều container. Nó sử dụng tệp YAML để định cấu hình các service, network và volume của ứng dụng. Compose có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Deploy lên server, automated testing and local development là những trường hợp… Read More »

Cài đặt Node.js trên Amazon Linux AMI

Phần sau đây sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình cài đặt Node.js trên phiên bản AWS EC2 chạy Amazon Linux 2 Đối với quá trình này, tôi sẽ sử dụng phiên bản t2.micro EC2 chạy Amazon Linux AMI ( ami-d41d58a7 ). Khi phiên bản EC2 hoạt động, hãy kết nối với server của bạn thông qua ssh Đảm bảo… Read More »