Xây dựng CI/CD với AWS CodePipeline và Elastic Beanstalk

DevOps đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn và CI / CD (Tích hợp liên tục và phân phối / triển khai liên tục – Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment) là thuật ngữ thường được liên kết với việc phát triển và phát hành (release) phần mềm trong quy trình DevOps. Nói một cách… Read More »

Cách tạo Python Virtual Environments trên Ubuntu 18.04

Python Virtual Environments (môi trường ảo) là cây thư mục độc lập bao gồm cài đặt Python và số gói bổ sung. Mục đích chính của Python Virtual Environments là tạo ra một môi trường biệt lập cho các dự án Python khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể cài đặt một phiên bản cụ… Read More »

Cách cài đặt Pip trên Ubuntu 18.04

Pip là một hệ thống quản lý gói giúp đơn giản hóa việc cài đặt và quản lý các gói phần mềm được viết bằng Python, chẳng hạn như các gói được tìm thấy trong index gói Python (PyPI). Pip không được cài đặt theo mặc định trên Ubuntu 18.04, nhưng việc cài đặt khá đơn… Read More »

Cách cài đặt và sử dụng Docker-compose trên Ubuntu 18.04

Docker Compose là một công cụ cho phép bạn định nghĩa và quản lý nhiều container. Nó sử dụng tệp YAML để định cấu hình các service, network và volume của ứng dụng. Compose có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Deploy lên server, automated testing and local development là những trường hợp… Read More »

Cài đặt Node.js trên Amazon Linux AMI

Phần sau đây sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình cài đặt Node.js trên phiên bản AWS EC2 chạy Amazon Linux 2 Đối với quá trình này, tôi sẽ sử dụng phiên bản t2.micro EC2 chạy Amazon Linux AMI ( ami-d41d58a7 ). Khi phiên bản EC2 hoạt động, hãy kết nối với server của bạn thông qua ssh Đảm bảo… Read More »

Fix lỗi yum “Another app is currently holding the yum lock” trên CentOS/ RHEL 7

Trong khi bạn sử dụng bất kỳ lệnh yum nào, bạn có thể gặp lỗi hiển thị bên dưới: # yum listLoaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motdExisting lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 13023.Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit… The other application is: yum Memory :… Read More »

Cách cài đặt Git trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để cài đặt Git trên Ubuntu 18.04. Git là một tiêu chuẩn thực tế cho hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán và được sử dụng bởi phần lớn các nhà phát triển hiện nay. Nó cho phép bạn theo dõi các thay đổi… Read More »

Cài đặt Visual Studio Code trên Ubuntu 18.04

Visual Studio Code là trình soạn thảo mã đa nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Nó có hỗ trợ gỡ lỗi tích hợp, Git control, syntax highlighting, code completion, integrated terminal, code refactoring  và snippets. Cách dễ nhất và được đề xuất để cài đặt Visual Studio Code trên các máy Ubuntu là kích… Read More »

Cách cài đặt Sublime Text 3 trên Ubuntu 18.04

Sublime Text là một trong những trình soạn thảo mã nguồn và văn bản được sử dụng rộng rãi nhất để phát triển web và phần mềm. Nó rất nhanh và đi kèm với rất nhiều tính năng mạnh mẽ. Bạn có thể tăng cường chức năng của nó bằng cách cài đặt các plugin mới và tạo… Read More »