Tag Archives: DevOps

Devops là gì?

DevOps là gì? DevOps là một tập hợp tự động hóa các quy trình giữa các nhóm phát triển phần mềm và CNTT, để họ có thể xây dựng, kiểm tra và phát hành phần mềm nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Khái niệm về DevOps được thành lập dựa trên việc xây dựng văn… Read More »

Xây dựng CI/CD với AWS CodePipeline và Elastic Beanstalk

DevOps đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn và CI / CD (Tích hợp liên tục và phân phối / triển khai liên tục – Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment) là thuật ngữ thường được liên kết với việc phát triển và phát hành (release) phần mềm trong quy trình DevOps. Nói một cách… Read More »