Tag Archives: docker

Part 2 – Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 18.04 (phần 1)

Docker là một công nghệ container hóa cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng dưới dạng các container di động, tự cung cấp, hầu như có thể chạy ở mọi nơi. Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai container và nó là… Read More »