Tag Archives: hệ thống ci là gì

Tích hợp liên tục – Continuous Integration (CI) – Phần 1

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về tất cả mọi thứ Tích hợp liên tục, (CI) cách nó liên kết với Triển khai liên tục (Continuous Deployment) và Phân phối liên tục (Continuous Delivery), cách bắt đầu với chúng. Khi bạn biết về nó, tôi sẽ nói chi tiết hơn về thực tiễn và… Read More »